top of page
Dejte svému podniku vše, co potřebuje ke svému růstu

Ochranná známka Evropské unie


Všechny fyzické či právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na území státu, který je členem EU nebo smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace (WTO), nebo jsou příslušníky těchto států, mohou být majiteli ochranné známky Evropské unie, v anglickém znění European Union trade mark (EU trade mark). Ochrannou známku Evropské unie mohou tvořit všechna označení, schopná grafického ztvárnění, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.


Příklad ochranné známky Evropské unie:


Trade mark number: 1285736

Name: Pilsner Urquell BREWED IN PLZEN CZECH

Date of recept: 04/02/2016

Type: Figurative

Nature: Individual

Nice classes: 32, 35 ( Nice Classification )

Vienna Classification: 24.03.02 ( Vienna Classification )

Registration date: 10/07/2015

Expiry date: 10/07/2025

Trade mark status: IR accepted

Owner name: Plzeňský Prazdroj, a.s.


Označení, která mohou tvořit ochrannou známkou, mohou být například slova, fantazijní či patřící do běžného jazyka (v tom případě musí jít o slova, která nejsou užívána v daném jazyce jako druhové označení zboží nebo služeb, jichž se známka týká); jména a příjmení; podpisy; písmena, číslice; zkratky, kombinace písmen, číslic a značek, loga; slogany; kresby, obrázky a obrazové znaky; podobizny; soubory slov nebo grafických prvků; etikety; trojrozměrné ochranné známky, např. tvary výrobků či jejich obalů; barvy a kombinace barev; zvukové známky, zejména hudební fráze.


Na základě jediné přihlášky podané u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante získá přihlašovatel ochranu pro území celé EU. Ochranná známka Evropské unie má jednotnou povahu - má stejné účinky v Evropské unii. Může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Evropské unie. Povinnost užívat ochrannou známku je splněna, je-li ochranná známka užívána alespoň na území jednoho členského státu Evropské unie.


Přihláška ochranné známky Evropské unie může být podána u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, který vyznačí na přihlášce den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Přihlášku je možné rovněž podat přímo u EUIPO. Za předání přihlášky je přihlašovatel povinen zaplatit úhradu nákladů spojených s přijetím a předáním přihlášky; její výši stanoví prováděcí právní předpis.V Praze dne 04.11.2023

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

advokát a IP mediátor


1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Σχόλια


bottom of page