top of page
Dejte svému podniku vše, co potřebuje ke svému růstu

Vzdání se práv k ochranné známce, zrušení a neplatnost


Vlastník se může u Úřadu svým prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo některých z nich; účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení prohlášení vlastníka ochranné známky Úřadu a nelze je vzít zpět. Úřad vyznačí vzdání se práv k ochranné známce v rejstříku a oznámí je ve Věstníku.


Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky; jestliže se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé; nebo jestliže ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.


V řízení zahájeném na návrh podaný do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, Úřad tuto ochrannou známku zruší. Lhůtu k podání návrhu na zrušení nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Návrh na zrušení ochranné známky musí být odůvodněn a doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu. Návrh na zrušení ochranné známky se může týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.


Úřad vyrozumí vlastníka ochranné známky o návrhu na zrušení ochranné známky a stanoví mu lhůtu, ve které se může k návrhu vyjádřit, a případně předložit důkazy o řádném užívání. Úřad o návrhu rozhodne i v případě, že se vlastník k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří. Zjistí-li Úřad, že návrh na zrušení ochranné známky není důvodný, návrh zamítne. Zjistí-li však Úřad, že existuje důvod zrušení, ochrannou známku zruší. Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.


V rozsahu, v jakém byla práva vlastníka zrušena, se zapsaná ochranná známka považuje za známku, která nemá ode dne podání návrhu na zrušení účinky stanovené tímto zákonem. Úřad na žádost účastníka řízení může v rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné známky uvést jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.


Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu se zákonem o ochranných známkách nebo přihláška nebyla podána v dobré víře. Byla-li ochranná známka sice zapsána v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o ochranných známkách, nebude však prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala (před zahájením řízení o návrhu) rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Podmínky pro uplatnění starších práv k ochranné známce musí být splněny již ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky. Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.


Ochranná známka může být prohlášena za neplatnou i poté, co byla zrušena, co se jí vlastník vzdal nebo co zanikla uplynutím doby platnosti. Existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.


Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou musí být odůvodněn a doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náležejí témuž navrhovateli. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se může týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána. Úřad vyrozumí vlastníka ochranné známky o návrhu a stanoví mu lhůtu, ve které se může k návrhu vyjádřit. Úřad o návrhu rozhodne i v případě, že se vlastník k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří.


Úřad návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou zamítne, jestliže ochranná známka není vyloučena ze zápisu anebo pokud v důsledku užívání získala před zahájením řízení o návrhu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána; jestliže přihláška byla podána v dobré víře; nebo jestliže zápisem ochranné známky nedošlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv třetích osob. Úřad návrh zamítne také tehdy, nedoložil-li navrhovatel řádné užívání starší ochranné známky nebo nepředložil-li důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání a jde-li o jediné namítané starší právo; jinak k takové ochranné známce při projednání návrhu nepřihlédne.


Pokud ke dni podání návrhu oprávněnou osobou je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel na žádost vlastníka pozdější ochranné známky předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání návrhu byla starší ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založen návrh, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Pokud ke dni podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky byla starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel předloží rovněž důkaz o tom, že podmínky řádného užívání byly splněny i k tomuto datu.


Žádost může vlastník pozdější ochranné známky podat u Úřadu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení návrhu k vyjádření. Lhůtu k podání žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Pokud žádost o prokázání užívání ochranné známky nesplňuje náležitosti nebo byla podána po shora uvedené lhůtě, považuje se za nepodanou. Žádost se předkládá v samostatném podání, musí být bezpodmínečná a jednoznačná. Navrhovatel předloží ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení výzvy Úřadu důkazy o řádném užívání starší ochranné známky nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Byla-li starší ochranná známka řádně užívána jen pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely projednání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.


Účinky zrušení nebo neplatnosti ochranné známky se netýkají rozhodnutí ve věci porušení práv z ochranné známky, která nabyla právní moci a byla vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky; smluv uzavřených před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky v rozsahu plnění poskytnutého na jejich základě před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí (lze však požadovat vrácení plnění poskytnutého na základě smlouvy). Tím není dotčena odpovědnost vlastníka ochranné známky za škodu nebo bezdůvodné obohacení.V Praze dne 04.11.2023

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

advokát a IP mediátor

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page