top of page
Dejte svému podniku vše, co potřebuje ke svému růstu

Doba platnosti ochranné známky


Vyhovuje-li přihláška požadavkům zákona o ochranných známkách, nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány ve stanovené lhůtě námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, zapíše Úřad ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku. Zápis ochranné známky do rejstříku Úřad oznámí ve Věstníku. Účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku.


Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník ochranné známky o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Neposkytnutí této informace však nezakládá odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu státní moci podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.


Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Žádost o obnovu zápisu však lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti. Žádost o obnovu zápisu může být podána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána; pak je zápis obnoven pouze pro tyto výrobky nebo služby. Obnova zápisu ochranné známky nabývá účinnosti ke dni, k němuž uplyne doba platnosti zápisu ochranné známky; obnovu zápisu Úřad zapíše do rejstříku a zveřejní ve Věstníku.


Vlastník ochranné známky, která byla Úřadem pravomocně zrušena či prohlášena za neplatnou, v případě soudního přezkumu rozhodnutí, může podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky ve lhůtách shora stanovených, jako by ochranná známka byla zapsána. Pokud přihlašované označení nebylo jako ochranná známka zapsáno do rejstříku v období 10 let ode dne podání přihlášky, může přihlašovatel podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky, jako by ochranná známka byla zapsána v posledním roce tohoto období.V Praze dne 04.11.2023

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

advokát a IP mediátor

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page